logo Satyrykonu link do strony logo BIP link do strony
logo Letniej Akademii Filmowej link do strony Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Zapytanie ofertowe Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018".

 

Data rozpoczęcia przetargu: 2018-02-16ZAPYTANIE OFERTOWE
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018"
na terenie lotniska w Legnicy


TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe realizowane jest bez stosowania ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)

1. ZAMAWIAJĄCY

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
Tel. 767233700
e-mail: sekretariat@lck.art.pl
NIP: 691 10 05 560
zwany dalej Organizatorem

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy ŚWIĘTO LEGNICY 2018 odbywającej się w dniach 22-24 czerwca 2018 r. w Legnicy na terenie byłego lotniska zgodnie z riderami technicznymi wykonawców takich jak:

- Ania Wyszkoni
- Enej
- Redlin
- wykonawcy lokalni

Do realizacji wyżej wymienionej imprezy oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego popularność oraz poziom artystyczny.
Oferent winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg. riderów oraz specyfikacji technicznych przedstawionych przez Organizatora.
Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
- dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według riderów wymienionych wykonawców
- dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według riderów wymienionych wykonawców
- obsługa sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego podczas prób i w czasie trwania imprezy ​
- montaż podestów scenicznych pod perkusje zgodnie z riderami zespołów ( będą przygotowane przez organizatora obok sceny)
- reżyserka monitorowa -bezpieczna, stabilna konstrukcja, odporna na duży deszcz oraz wiatr. Minimalne wy miary reżyserki 4m x 3m. Nieakceptowalne są rozwiązania typu namioty handlowe
- reżyserka FOH jednopoziomowa z konstrukcji typu layher o wymiarach min 4m x 4m, zadaszona i zabezpieczona na wypadek złych warunków atmosferycznych. Nieakceptowalne są rozwiązania typu namioty handlowe
- wymagane są wieże layher o wysokości co namniej 9 m do podwieszenia systemu nagłośnieniowego wysłonięte atestowanym materiałem dzwiękoprzepuszczalnym.
- dowóz 60 szt. podestów scenicznych oraz nóżek umożliwiających zbudowanie podłogi scenicznej o wysokości 160 cm wraz z barierkami oraz 4 komplety schodów z barierkami w dniu 20 czerwca do godziny 9.00. Organizator we własnym zakresie dostarczy wymaganą nie zbędą konstrukcje sceniczną na terenie odbywania się imprezy.
- Organizator przekaże scenę w dniu 21.06.2018 o godz. 8.00 i od tego momentu odpowiedzialny za nią będzie oferent przez cały okres trwania imprezy. Obdiór sceny nastąpi po demontażu oświetlenia oraz naglośnienia dnia 25.06.2018 do godziny 18.00

3.CZAS REALIZACJI :

22- 24 czerwca 2018r.
Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia - 22.06.2018 godz. 9.00
Zakończenie imprezy - 24.06.2018 ok. godz. 24.00
Należy uwzględnić planowane montaże oraz demontaże.

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1)

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

- cena brutto - 100%
- wykazanie minimum 3 usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia oferty, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia, z podaniem danych kontaktowych podmiotów organizujących/zlecających obsługę danego wydarzenia
- Organizator wymaga pisemnego potwierdzenia akceptacji wymaganego bądź zastępczego sprzętu raiderowego od managnetu zespołów. W przypadku problemów lub niejasności wynikajacych z umów z wykonawcami dotyczącymi sprzętu riderowego odpowiedzialność za rozwiazanie niejasności spoczywa na oferencie. Wynikających z powyższych zapisów ewentualne zwiększone koszty obsługi technicznej imprezy nie moga obciążać zamawiającego
- Oferent powinien posiadac niezbędne kwalifikacje umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia ​
- przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym
- Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę należy dostarczyć na adres:

LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
lub pocztą elektroniczną sekretariat@lck.art.pl
w terminie do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 14.00.
7.ZAPYTANIE O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Karol Rychter 601 409 181


Pliki do pobrania:

1. Załącznik 1 Formularz ofertowy

2. Załącznik 2 / rider 1

3. Załącznik 3 / rider 2

4. Załącznik 4 / rider 3

5. Załącznik 5 / rider 4

6. Załącznik 6 / rider 5

7. Załącznik 7 / rider 6

8. Załącznik 8 / rider 7

9. Załącznik 9 / rider 8

10. Protokół z otwarcia ofert.


 

Przetargi

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
Przetarg na dostawę sprzętu elektronicznego i oświetleniowego dla Legnickiego Centrum Kultury.
Zapytanie ofertowe Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2018".
Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2017" na terenie lotniska w Legnicy

[czytaj więcej...]reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logotyb restauracji BISTRO N22
logotyp restauracji Koku Sushi
logotyp firmy kateringowej BPS CATERING
Voss logotyp i link do strony firmy
logotyp Footbal Academy
 
                   


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2019   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl